تبلیغات
سارا امیدوار - مطالب دی 1391
سارا امیدوار
ما امیدواریم، می توانیم با کار گروهی در مسیر موفقیت حرکت کنیم ...
درود بر شما دوست خوبم
» لطفا این تارنما را با عنوان " سارا امیدوار " لینک نمائید و اطلاع دهید
سپاسگزارم

التماس دعا

جمعه 29 دی 1391

نویسنده: مرتضی صاحب | طبقه بندی:مذهبی، 

التماس به خدا عزت است : چرا که اگر اجابت شود ، رحمت است و اگر رد شود ، حکمت است ، اما التماس به بنده خدا ذلت است : چرا که اگر اجابت شود ، منت است و اگر اجابت نشود خفت است . التماس دعا
مرتضی صاحب

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان

جمعه 29 دی 1391

نویسنده: مرتضی صاحب | طبقه بندی:علم و فن آوری، پند ها و اندرز ها، درس و دانشگاه، 

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان   


ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎرﻳﻜﻮ ﻣﻴﻜﺎﻣﻲ، اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ژاﭘﻨﻲ در ﺳﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن داﻧﺸﮕﺎه صنعتی شریف در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ژاﭘﻨﻲ ﻫﺎ در ﺑﺤﺮان ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. 


ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ اﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ: 


1.  ﻣﺮدم ژاﭘﻦ در ﻣﻮاﻗﻎ ﺑﺤﺮان ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ و دﻳﮕﺮان ﻛﺎری ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺟﻮش ﻫﺮ ﻛﺎری از دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺮﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ. 


2. ﻣﺮدم ژاﭘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎری ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ( در ﻫﺮ ﺷﻐﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ) را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ور و ﺧﻼق اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. 


3.  ﻣﺮدم ژاﭘﻦ روزاﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ روز را ﺑﻪ ﺗﻔﺮﻳﺢ و دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﻮدن و اﺳﺘﺮاﺣﺖﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ. 


4.  آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﺧﻮد ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی از ﺑﻄﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺠﺎد و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و آﻣﻮزش ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻣﻼ دروﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. 


5.  ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ اﻳﺪه ﻫﺎی ﻧﻮ و ﺧﻼق را از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻚ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ازﺧﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻧﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ. 


6.  ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن آﻣﻮزش داده ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎی ﻣﺤﺒﻮب ﻛﺎرﺗﻮﻧﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻣﻮزش داده ﻣﻲﺷﻮد. 


7.  در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻲ اﻓﺘﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزی، ﻗﺼﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ و ﺧﺎﻃﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ. 


این متن برگرفته از خبرنامه 27 دانشگاه صنعتی شریف است.


با سپاس از توجه شما

گروه طراحان آریاکدرز

جاری شدن

جمعه 29 دی 1391

نویسنده: سارا امیدوار | طبقه بندی:دوستان سارا، عاشقانه، 

تنها چیزی که خرجی ندارد
جاری شدن در ذهن دیگران است
پس آنگونه جاری شویم که
خنده بر لبانشان نقش ببندد
نه نفرت در دلشان !
-- 
سپاسگزارم . ارسالی از دوست خوبم : n amir

درد

پنجشنبه 28 دی 1391

نویسنده: سارا امیدوار | طبقه بندی:دوستان سارا، حرف دل، عاشقانه، 

درد یك پنجره را پنجره ها می فهمند

معنی كور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ساده بیایی پایین

قصه ی تلخ مرا سر سره ها می فهمند

-- 
سپاسگزارم . ارسالی از دوست خوبم : n amir

بـشـکـنـ

پنجشنبه 28 دی 1391

نویسنده: سارا امیدوار | طبقه بندی:حرف دل، عاشقانه، 

بـرای مـعـشـوق

دل ِ عـاشـق زنـدان اسـت !

گـفـتـم اگـر مـی خـواهـی آزاد شـوی

بـایـد بـشـکـنـی ...

حـرفـم تـمـام نـشـده بـود

کــه . . .


کـسـی چــــــــســـــب ِ خــــــوب ســراغ نــدارد ؟!

For lover 

Heart Love prison! 

I said if you want free 

The break ... 

All was not me 

A. . . 


Does anyone know of a good glue?! 

 • تعداد کل صفحات : 10 
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  

دوستان سارا

آخرین مطالب سارا

نویسندگان سارا امیدوار

برچسب های سارا

نظر سنجی سارا

  به دنبال چه موضوعی هستید ؟


آمار سارا امیدوار

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :

بهینه سازی و سئو elexa.ir | الکسا
طراحی و پیاده سازی وب سایت we20.ir | وبیست
سرور هاستینگ سرور هاستینگ